Skip navigation

suy nghĩ về 1 chuyện … Chẳng phải đã tin là thực, sao giờ đây lại thấy mơ hồ … Mình cần 1 câu trả lời, nhưng không phải bằng lời nói. Cho bản thân thêm 1 thời gian nữa vậy!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: